Tin vuiTIN TỨC

2 điểm mới về cấp sổ đỏ từ tháng 11/2023: Người dân biết trước khi mua bán đất đai

Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT đã được phát hành, mang lại nhiều thay đổi đối với các quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Điều 2 của Thông tư 02/2023/TT-BTNMT đã được cập nhật với hướng dẫn chi tiết về việc làm hồ sơ để cấp sổ đỏ cho các trường hợp có diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có. Các trường hợp này bao gồm:

 • Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận.
 • Trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp giấy chứng nhận.
cap-so-do

Đối với trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà thửa đất gốc đã được cấp giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 10/ĐK.
 • Giấy chứng nhận của thửa đất gốc (bản gốc).
 • Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm.

Nếu diện tích đất tăng thêm được nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 1.7.2014 và chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền, thì:

 • Nộp bản gốc giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BTNMT đã điều chỉnh quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai theo Điều 19 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT. Cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi vào Sổ đỏ đã cấp bao gồm:

 • Văn phòng đăng ký đất đai: Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư…
 • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai/văn phòng đăng ký đất đai: Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
cap-so-do-cho-dat

Nếu chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai 2003 tiếp tục thực hiện việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

 • Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai và Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP) thực hiện.
 • Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP) thực hiện.

Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN